Informacje o ofercie i spółce

NanoGroup S.A. rozwija projekty biotechnologiczne i medyczne o przełomowym znaczeniu dla onkologii, transplantologii i krwiodawstwa.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. 

EMISJA AKCJI SERII H
Spółki NanoGroup S.A.

NanoGroup planuje pozyskać 8,4 mln zł poprzez emisję nowych akcji serii H.

Celem przeprowadzenia publicznej oferty akcji jest pozyskanie dodatkowych środków na badania (przedkliniczne oraz kliniczne) przełomowych leków na raka i substytutu krwi NanOX oraz na pokrycie bieżących kosztów.

Przedmiotem Oferty jest:

Akcje serii H oferowane są inwestorom w dwóch transzach:

– w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje do 1.500.000 sztuk Akcji Serii H,

– w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje do 1.291.313 sztuk Akcji Serii H.

Memorandum_Informacyjne

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

SUPLEMENT NR 1

SUPLEMENT NR 2

Teaser_NanoGroup_20-10

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2_21-10

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3_21-10

CELE EMISYJNE 

Środki z emisji akcji serii H przeznaczone zostaną na realizację strategicznych celów NanoGroup S.A., tj.: 

  • projekt realizowany przez NanoVelos S.A. – przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych (1. faza na około 30 pacjentach) leku będącego efektem połączenie nanocząstki z epirubicyną (POLEPI) do terapii nowotworu jajnika i mięsaka;
  • rozpoczęcie prób klinicznych z udziałem pacjentów zostanie poprzedzone opracowaniem metody syntezy związku w standardzie cGMP w powiększonej skali oraz wykonaniem wymaganych badań na zwierzętach w standardzie GLP.
  • projekt realizowany przez NanoSanguis S.A. – przeprowadzenie badań przedklinicznych (na małym i dużym modelu zwierzęcym) i klinicznych (I faza – 8 przeszczepów nerki) systemu do długoterminowego przechowywania i transportu organów (nerka, wątroba, serce) w warunkach fizjologicznych (OrganFarm) – na ten cel Grupa Emitenta zamierza przeznaczyć ok. 2 mln zł; do zakończenia opisanego etapu projektu planowane wydatki wynoszą 18,7 mln zł, z czego 3,3 mln zł to pozyskana dotacja; spółka planuje, że pozostała część wydatków (15,4 mln zł) zostanie sfinansowana środkami z emisji Akcji serii H oraz zamierza ubiegać się o środki z funduszu EIC;
  • pozostała część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zarządzania Emitentem i jego spółkami zależnymi.

HARMONOGRAM OFERTY

14 – 19 października 2020 Roadshow 
19 października 2020
(do końca dnia)
Ustalenie Ceny Maksymalnej
20 – 21 października 2020 Book Building 
21 października 2020 Ustalenie ceny emisyjnej 
22 – 27 października 2020 Zapisy na akcje 
30 października 2020  Przydział akcji 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zastrzeżenie prawne: Niniejszy dokument został przygotowany przez NanoGroup S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000649960, REGON: 365989838, NIP: 5213757847, kapitał zakładowy 13.956.570,00 złotych, wpłacony w całości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju grupy kapitałowej Emitenta („Grupa Emitenta”), zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Emitent, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Emitenta, doradcy Emitenta, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Emitenta nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności przyrzeczenia Emitenta dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Grupę Emitenta ani określonego poziomu wyceny Grupy Emitenta w przyszłości. Istotnym zmianom mogą podlegać informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie. Emitent nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), w szczególności oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Emitenta ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Emitenta, ani też oferty publicznej papierów wartościowych Emitenta w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12). Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Emitenta i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki ani Japonii. Jedynym dokumentem, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu lub obejmowaniu akcji Emitenta, jest memorandum informacyjne Emitenta opublikowane na stronach internetowych Emitenta: nanogroup.online oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie: www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji do złożenia zapisu na akcje Emitenta oferowane w ramach oferty publicznej, ani rekomendacji do ich nabycia na giełdzie papierów wartościowych. Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią memorandum informacyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w memorandum informacyjnym, a także z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi to memorandum informacyjne. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi rekomendacji, opinii ani analizy inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej. Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie. Wszelka odpowiedzialność Emitenta, osób działających w jej imieniu, w szczególności członków Zarządu Emitenta, doradców Emitenta, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych osób oraz jakichkolwiek innych osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści). Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, nie jest dopuszczalne rozpowszechnianie niniejszego dokumentu, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie niniejszego dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu. Dozwolone jest przekazywanie niniejszego dokumentu do osób, które nie były pierwotnymi adresatami niniejszego dokumentu, w drodze przekazywania niniejszego dokumentu w wersji pisemnej lub w wersji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub cyfrowych nośników danych) do oznaczonych adresatów należących do tej samej organizacji, co pierwotny odbiorca, lub do jego doradców, pod warunkiem jednak zapewnienia, że osoby, którym niniejszy dokument przekazano zachowają go oraz informacje w nim zawarte w poufności.