Statut Spółki

Regulamin Zarządu

Dobre Praktyki

Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej

Kurs Akcji

Kalendarium

Poniżej udostępniamy odnośniki do wszystkich opublikowanych rodzajów raportów.

RAPORTY BIEŻĄCE

Raport ESPI 23/2024 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M1.

Raport ESPI 22/2024 Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. drugiej kadencji.

Raport ESPI 21/2024 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 07 maja 2024 r.

Raport ESPI 20/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 07 maja 2024 r.

Raport ESPI 19/2024 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 18/2024 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 17/2024 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 16/2024 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 15/2024 Uzyskanie przez spółkę zależną od NanoGroup S.A. patentu w Chińskiej Republice Ludowej.

Raport ESPI 14/2024 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej NANOGROUP S.A.

Raport ESPI 13/2024 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

Raport ESPI 12/2024 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.

Raport ESPI 11/2024 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 10/2024 Zawarcie umowy inwestycyjnej przez NanoGroup S.A., Zawarcie umowy inwestycyjnej przez NanoGroup S.A. – korekta raportu bieżącego nr 10/2024

Raport ESPI 9/2024 Pozyskanie finansowania pomostowego przez NanoGroup S.A.

Raport ESPI 8/2024 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 11 marca 2024 r.

Raport ESPI 7/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 11 marca 2024 r.

Raport ESPI 6/2024 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Raport ESPI 5/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 12 lutego 2024 r.

Raport ESPI 4/2024 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 12 lutego 2024 r.

Raport ESPI 3/2024 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.

Raport ESPI 2/2024 Zwołanie walnego zgromadzenia w przedmiocie emisji akcji w celu pozyskania finasowania pomostowego.

Raport ESPI 1/2024 (błędna nazwa w systemie PAP 57/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024.

Raport ESPI 57/2023 (prawidłowa nazwa 1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024.

Raport ESPI 56/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 55/2023 Zawarcie z CET Advisors Ltd przez kolejną spółkę zależną od NanoGroup S.A. umowy o doradztwo w zakresie pozyskania partnera biznesowego.

Raport ESPI 54/2023 Zawarcie z CET Advisor Ltd przez spółkę zależną od NanoGroup S.A. umowy o doradztwo w procesie komercjalizacji.

Raport ESPI 53/2023 Zmiana terminu publikacja raportu okresowego.

Raport ESPI 52/2023 Zakończenie prac rozwojowych nad urządzeniem do perfuzji organów “NanOX Recovery Box”.

Raport ESPI 51/2023 Rejestracja zmian statutu.

Raport ESPI 50/2023 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 49/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 48/2023 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 47/2023 Zawarcie przez NanoGroup S.A. umów zlecenia sprzedaży akcji własnych spółki.

Raport ESPI 46/2023 Kolejne organ poddany z sukcesem procesowi perfuzji innowacyjnym systemem do perfuzji organów przeznaczonych do przeszczepienia.

Raport ESPI 45/2023 Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2023-2024.

Raport ESPI 44/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 43/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 42/2023 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 41/2023 Złożenie przez GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych NANOGROUP S.A.

Raport ESPI 40/2023 Złożenie przez NANOGROUP S.A. oświadczenia o przyjęciu oferty nieodpłatnego nabycia akcji własnych spółki.

Raport ESPI 39/2023 Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 20 czerwca 2023 r.

Raport ESPI 38/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 20 czerwca 2023 r.

Raport ESPI 37/2023 Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 czerwca 2023 r., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości.

Raport ESPI 36/2023 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

Raport ESPI 35/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Raport ESPI 34/2023 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą NanoGroup Strategii Rozwoju Spółki na lata 2023 – 2025.

Raport ESPI 33/2023 Złożenie przez GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych.

Raport ESPI 32/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 31/2023 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 30/2023 Zawarcie przez NanoGroup S.A. umów zlecenia sprzedaży akcji własnych spółki.

Raport ESPI 29/2023 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 28/2023 Ponad 6-cio dniowy okres przechowywania nerki do przeszczepienia w modelu DCD WIT 30 min.

Raport ESPI 27/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 26/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 25/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 24/2023 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR..

Raport ESPI 23/2023 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 22/2023 Złożenie przez NANOGROUP S.A. oświadczenia o przyjęciu oferty nieodpłatnego nabycia akcji własnych spółki.

Raport ESPI 21/2023 Złożenie przez NANOGROUP S.A. oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych.

Raport ESPI 20/2023 Złożenie przez NANOGROUP S.A. oświadczenia o przyjęciu oferty nieodpłatnego nabycia akcji własnych spółki.

Raport ESPI 19/2023 Rejestracja zmiany statutu.

Raport ESPI 18/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 17/2023 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii I, dzień ostatniego notowania Praw do Akcji Serii I oraz rejestracja Akcji Serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Raport ESPI 16/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 15/2023 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR..

Raport ESPI 14/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 13/2023 Nabycie przez NanoGroup S.A. akcji własnych spółki oraz zawarcie umów zlecenia sprzedaży akcji własnych spółki.

Raport ESPI 12/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 11/2023 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 10/2023 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 9/2023 Korekta raportu bieżącego 8/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.

Raport ESPI 8/2023 Złożenie przez NANOGROUP S.A. oświadczenia o przyjęciu oferty nieodpłatnego nabycia akcji własnych spółki.

Raport ESPI 7/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 6/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.

Raport ESPI 5/2023 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Raport ESPI 4/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

Raport ESPI 3/2023 Kolejne pozytywne wyniki badań potwierdzające innowacyjność systemu do perfuzji organów przeznaczonych do przeszczepienia.

Raport ESPI 2/2023 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 16 stycznia 2023 r.

Raport ESPI 1/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 16 stycznia 2023 r.

Raport ESPI 44/2022 Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z uzasadnieniem nowych punktów

Raport ESPI 43/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport ESPI 42/2022 Zmiany w składzie Zarządu NanoGroup S.A.

Raport ESPI 41/2022 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 40/2022 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii I

Raport ESPI 39/2022 Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii I

Raport ESPI 38/2022 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 37/2022 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 36/2022 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 35/2022 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 34/2022 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 33/2022 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 32/2022 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 31/2022 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Raport ESPI 30/2022 Zmiana terminu publikacja raportu okresowego.

Raport ESPI 29/2022 Złożenie NANOGROUP S.A. oferty nieodpłatnego zbycia akcji przez GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Raport ESPI 28/2022 Wyniki badań dotyczących kandydata na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika.

Raport ESPI 27/2022 Zmiana terminu publikacja raportu okresowego.

Raport ESPI 26/2022 Planowana odmowa sformułowania wniosku przez biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2022 r.

Raport ESPI 25/2022 Złożenie NANOGROUP S.A. oferty nieodpłatnego zbycia akcji.

Raport ESPI 24/2022 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 23/2022 Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Raport ESPI 22/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Raport ESPI 21/2022 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

Raport ESPI 20/2022 Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości.

Raport ESPI 19/2022 Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z uzasadnieniem nowych punktów.

Raport ESPI 18/2022 Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Raport ESPI 17/2022 Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.

Raport ESPI 16/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30.06.2022 r.

Raport ESPI 15/2022 Planowana odmowa wydania opinii przez biegłego rewidenta o sprawozdaniach finansowych za 2021 r.

Raport ESPI 14/2022 Pozytywne wyniki badań ex-vivo odpowiedzi przeciwnowotworowej PolEpi oraz aktualizacja założeń dotyczących terminu wyprodukowania PolEpi 

Raport ESPI 13/2022 Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. drugiej kadencji

Raport ESPI 12/2022 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 25 lutego 2022 r.

Raport ESPI 11/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 25 lutego 2022 r.

Raport ESPI 10/2022 Korekta tytułu Raportu Bieżącego ESPI nr 9/2022

Raport ESPI 9/2022 Pozytywne wyniki badań tolerancji ex vivio PolEpi

Raport ESPI 8/2022 Pozytywne wyniki badań systemu przechowywania organów do przeszczepu

Raport ESPI 7/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Wanlnego Zgromadzenia

Raport ESPI 6/2022 Powołanie osób zarządzających – członków Zarządu NanoGroup S.A.

Raport ESPI 5/2022 Rezygnacja osób zarządzających – członków Zarządu NanoGroup S.A.

Raport ESPI 4/2022 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 26 stycznia 2022 r.

Raport ESPI 3/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 26 stycznia 2022 r.

Raport ESPI 2/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

Raport ESPI 1/2022 Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask oraz FFP2 Inventi w IV kwartale 2021 r.

Raport ESPI 27/2021 RB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport ESPI 26/2021 RB Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2020

Raport ESPI 23/2021 RB Spółka zależna od NANOGROUP S.A. otrzymała rekomendację do dofinansowania przez NCBiR

Raport ESPI 22/2021 RB Informacja o aktualizacji założeń dotyczących terminu wyprodukowania pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny

Raport ESPI 21/2021 RB Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask oraz FFP2 Inventi w III kwartale 2021 r.

Raport ESPI 20/2021 RB Skonsolidowany raport półroczny 

Raport ESPI 19/2021 RB Raport półroczny 

Raport ESPI 18/2021 RB Zawieszenie obrotu akcjami spółki NANOGROUP S.A. 

Raport ESPI 17/2021 RB Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2021-2022

Raport ESPI 16/2021 RB Powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. kolejnej kadencji

Raport ESPI 15/2021 RB: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.

Raport ESPI 14/2021 RB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.

Raport ESPI 13/2021 Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2021 r., istotnychdla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości 

Raport ESPI 12/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A

Raport ESPI 11/2021 Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za 2020 r.

Raport ESPI 10/2021 Uzupełnienie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 r. 

Raport ESPI 9/2021 Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask w I kwartale 2021 r.

Raport ESPI 8/2021 Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązku zarządcze Emitenta

Raport ESPI 7/2021 Korekta raportu bieżącego nr 5/2021

Raport ESPI 6/2021 Zawarcie umowy dotyczącej wyprodukowania pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny

Raport ESPI 5/2021  Zawarcie umowy na opracowanie i licencjonowanie technologii produkcji innowacyjnego płynu do dezynfekcji powierzchni

Raport ESPI 4/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 3/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Raport ESPI 2/2021 Rozpoczęcie sprzedaży maseczek z powłoką opracowaną przez NanoGroup S.A.

Raport ESPI 1/2021 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 25 % ogólnej liczby głosów w Spółce NanoGroup S.A.

Raport ESPI 39/2020 Sprostowanie raportów bieżących nr 36/2020, 37/2020 oraz 38/2020 z dnia 29.12.2020

Raport ESPI 38/2020 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej dotyczącej raportu nr 36/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta. 

Raport ESPI 37/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta.

Raport ESPI 36/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta.

Raport ESPI 35/2020 Maseczka medyczna ochronna i kompozycja biobójcza do pokrywania maseczki

Raport ESPI 34/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta

Raport ESPI 33/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii H, dzień ostatniego notowania Praw do Akcji Serii 

Raport ESPI 32/2020 Rejestracja w KDPW Akcji Serii H 

Raport ESPI 31/2020 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce NanoGroup S.A.

Raport ESPI 30/2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport ESPI 29/2020 Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 28/2020 Korekta raportu bieżącego nr 24/2020

Raport ESPI 26/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii H

Raport ESPI 25/2020  Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii H

Raport ESPI 24/2020 Spółka zależna od NANOGROUP S.A. otrzymała rekomendację do finansowania w ramach programu EuroNanoMed III

Raport ESPI 23/2020 Zakończenie subskrypcji Akcji Serii H

Raport ESPI 22/2020 Przydział Akcji Serii H

Raport ESPI 21/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta

Raport ESPI 20/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta 

Raport ESPI 19/2020 Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii H oraz liczby Akcji Serii H oferowanych w poszczególnych transzach

Raport ESPI 18/2020 Ustalenie ceny maksymalnej Akcji Serii H

Raport ESPI 17/2020 Opracowanie innowacyjnej technologii maseczek ochronnych o właściwościach biobójczych  

Raport ESPI 16/2020 Publikacja memorandum inwestycyjnego

Raport ESPI 15/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA NanoGroup S.A. w dniu 12.10.2020 r.

Raport ESPI 14/2020 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 12.10.2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny

Raport półroczny

Raport ESPI 13/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A

Raport ESPI 12/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 31.08.2020 roku

Raport ESPI 11/2020 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 31.08.2020 r.

Raport ESPI 10/2020 – Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport ESPI 9/2020 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok

Raport ESPI 8/2020 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 7/2020 – Korekta opublikowanego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za 1Q 2020

Raport ESPI 6/2020 – Przebieg Scientific Advice prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A.

Raport ESPI 5/2020 – Podpisanie umowy na opracowanie technologii produkcji innowacyjnych maseczek ochronnych

Raport ESPI 4/2020 – Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Raport ESPI 3/2020 – Wyniki badań porównawczych płynu perfuzyjnego

Raport ESPI 2/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku 

Raport ESPI 1/2020 – Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku.

 

Raport QS  

Raport ESPI 20/2019 – korekta raportu okresowego  

Raport QS – Skonsolidowany raport kwartalny 

Raport PS – Skonsolidowany raport półroczny

Raport ESPI 19/2019 – Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020

Raport ESPI 18/2019 –  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów 

Raport ESPI 17/2019 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2019 r.

Raport ESPI 15/2019 – Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych. 

Raport ESPI 14/2019 – Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Raport ESPI 13/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport QS – Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 11/2019 – Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do komitetu audytu.

Raport RS – Skonsolidowany raport roczny

Raport R – Raport roczny

Raport ESPI 9/2019 – Wypowiedzenie Spółkom zależnym od Emitenta umów najmu

 Raport ESPI 8/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 12.02.2019 roku

 Raport ESPI 7/2019 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 12.02.2019 r.

Raport ESPI 5/2019 – Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 4/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport ESPI 3/2019 – Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 2/2019 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego NanoGroup S.A

Raport ESPI 1/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 30/2018 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Systemu Motywacyjnego.

Raport ESPI 29/2018 Sprostowanie i uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2018.

Raport ESPI 28/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

Raport QS skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 27/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku

Raport ESPI 26/2018 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 25/2018 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 24/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 23/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport Psr Skonsolidowany raport półroczny

Raport ESPI 22/2018 Zakończenie badań spółki zależnej NanoVelos S.A. nad produktem POLEPI oraz wytypowanie go jako kandydata na nowy lek do produkcji w standardzie GMP i badań przedklinicznych w standardzie GLP

Raport ESPI 21/2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Raport ESPI 20/2018 2018 Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 19/2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Raport ESPI 18/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2018 r.

Raport ESPI 17/2018 Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku.

Raport ESPI 16/2018 Korekta Raportu Bieżącego ESPI nr 11/2018.

Raport ESPI 15/2018 Złożenie dwóch wniosków patentowych przez spółkę zależną NanoThea S.A.

Raport ESPI 14/2018 Wstępne wyniki prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A. badań dot. stosowania daunorubicyny enkapsulowanej w nanocząstki dekstranowe

Raport QS Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 13/2018 Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Raport ESPI 12/2018 Uzupełnienie raportu rocznego za 2017 rok

Raport ESPI 11/2018 Wstępny raport z zastosowania autologicznych komórek macierzystych i szkieletów polimerowych u pacjentach z przetokami okołoodbytniczymi w przebiegu choroby Crohna

Raport ESPI 10/2018 Wygrana spółki zależnej w przetargu dot. nanoformulacji leku

Raport ESPI 9/2018 Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 – Skonsolidowany raport roczny oraz Raport roczny

Raport ESPI 8/2018 Skonsolidowany raport roczny oraz Raport roczny

Raport ESPI 7/2018 Podsumowanie kosztów emisji akcji serii F – uzupełnienie raportu ESPI nr 2/2017

Raport ESPI 6/2018 Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 5/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Raport ESPI 4/2018 Wstępne wyniki badań prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A. z siedzibą w Warszawie oraz złożenie zgłoszenia patentowego.

Raport ESPI 3/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A

Raport ESPI 2/2018 Powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Emitenta

Raport ESPI 1/2018  Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 

Raport ESPI 14/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej z META Ventures Societá a responsabilitá limitata Ingenium Poland spółką komandytowo-akcyjną

Raport ESPI 13/2017 Zawiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 12/2017 Podpisanie z PARP umów o dofinansowanie projektów przez spółki z Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A.

Raport ESPI 11/2017 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D oraz F Spółki NanoGroup S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

Raport ESPI 10/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 oraz w związku z art.87 ust.1 pkt 2 lit.a) ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o ofercie publicznej

Raport ESPI 9/2017 Podpisanie listu intencyjnego

Raport ESPI 8/2017 Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 7/2017 Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 6/2017 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji NanoGroup S.A. serii A,B,C,D i F

Raport ESPI 5/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Nanogroup S.A.

Raport QS Skonsolidowany raport kwartalny

Raport ESPI 4/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raport ESPI 3/2017 Rejestracja akcji oraz praw do akcji NanoGroup S.A. w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Raport ESPI 2/2017 Zakończenie oferty publicznej akcji serii F NanoGroup S.A.

Raport ESPI 1/2017 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

RAPORTY OKRESOWE

SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Raport ESPI 21/2022 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. Uchwała i sprawozdanie – treść [PDF].

Raport o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 znajduje się w roku 2021.

ARCHIWUM OFERT PUBLICZNYCH

Brak ofert publicznych

Emisja akcji serii H Oferta publiczna

Brak ofert publicznych

Brak ofert publicznych

Kontakt w sprawie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy