Twórca prototypowego lekarstwa na raka opublikował memorandum informacyjne

NanoGroup, warszawska grupa spółek biotechnologicznych, opublikowała memorandum informacyjne. Zapisy na akcje zostaną przeprowadzone w dniach 22.10 – 27.10.2020 r., a dodatkowy kapitał pozyskany z emisji będzie przeznaczony na badania (przedkliniczne oraz kliniczne) przełomowych leków na raka i substytutu krwi NanOX oraz na pokrycie bieżących kosztów. Akcje zaoferuje DM BOŚ.

Ostateczna cena akcji oferowanych zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu. Spółka poczyniła w tym roku znaczne postępy w swoich pracach nad prototypowymi lekarstwami. Dalsze prace rozwojowe prowadzone nad pierwszym celowanym lekiem onkologicznym PolEpi będą realizowane przy współpracy z krajowymi partnerami. Spółka planuje skierować końcowy produkt do rejestracji europejskiej EMA (European Medicines Agency).

Naszym głównym celem jest przeprowadzenie badań przedklinicznych, w tym opracowanie i wykonanie syntezy nanocząstek w standardzie cGMP, oraz wykonanie badań przedklinicznych leku w standardzie GLP i testów klinicznych leku POLEPI do terapii nowotworu jajnika i mięsaka na około 30 pacjentach. Planujemy również rozpoczęcie prób klinicznych z udziałem pacjentów, które to próby zostaną poprzedzone opracowaniem metody syntezy związku w standardzie cGMP w powiększonej skali oraz wykonaniem wymaganych badań na zwierzętach w standardzie GLP. Ostatnia faza projektu to etap prac rozwojowych, których ostatecznym rezultatem może być przetestowany i zwalidowany lek, który będzie przedmiotem licencji. – opisuje projekt prof. Tomasz Ciach odpowiedzialny za rozwój technologii w NanoGroup.

Drugi projekt, który zostanie dofinansowany z emisji akcji H, umożliwi kilkudniowe przechowywanie i transport narządów do transplantacji. Produkt NanoSanguis to unikalne rozwiązanie połączenia syntetycznego płynu o funcji krwi w obszarze wymiany gazowej z urządzeniem do przechowywania organów. Chcemy, aby nasze rozwiązanie zrewolucjonizowało rynek poprzez wydłużenie czasu przydatności organów do przeszczepu.

­– Planujemy przeprowadzenie, po pierwsze, badań przedklinicznych na małym i dużym modelu zwierzęcym w standardzie GLP, po drugie: badań klinicznych (w pierwszej fazie odbędzie się 8 przeszczepów nerki) systemu do długoterminowego przechowywania i transportu organów (nerka, wątroba, serce) w warunkach fizjologicznych (OrganFarm). Oczywiście środki z emisji stanowią jedynie część kosztów projektu – o resztę środków zamierzamy ubiegać się z funduszu EIC. – kończy prof. Tomasz Ciach.

Więcej informacji o grupie: http://nanogroup.online/

Kontakt dla inwestorów: Tomasz Muchalski, t.muchalski@strictminds.com, +48 504 212 463

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument został przygotowany przez NanoGroup S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000649960, REGON: 365989838, NIP: 5213757847, kapitał zakładowy 13.956.570,00 złotych, wpłacony w całości.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju grupy kapitałowej Emitenta („Grupa Emitenta”), zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Emitent, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Emitenta, doradcy Emitenta, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Emitenta nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności przyrzeczenia Emitenta dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Grupę Emitenta ani określonego poziomu wyceny Grupy Emitenta w przyszłości.

Istotnym zmianom mogą podlegać informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie. Emitent nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), w szczególności oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Emitenta ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Emitenta, ani też oferty publicznej papierów wartościowych Emitenta w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12).

Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Emitenta i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki ani Japonii.

Jedynym dokumentem, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu lub obejmowaniu akcji Emitenta, jest memorandum informacyjne Emitenta opublikowane  na stronach internetowych Emitenta: nanogroup.online oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie: www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji do złożenia zapisu na akcje Emitenta oferowane w ramach oferty publicznej, ani rekomendacji do ich nabycia na giełdzie papierów wartościowych. Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią memorandum informacyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w memorandum informacyjnym, a także z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi to memorandum informacyjne.

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi rekomendacji, opinii ani analizy inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej.

Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Wszelka odpowiedzialność Emitenta, osób działających w jej imieniu, w szczególności członków Zarządu Emitenta, doradców Emitenta, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych osób oraz jakichkolwiek innych osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści).

Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, nie jest dopuszczalne rozpowszechnianie niniejszego dokumentu, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie niniejszego dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu.

Dozwolone jest przekazywanie niniejszego dokumentu do osób, które nie były pierwotnymi adresatami niniejszego dokumentu, w drodze przekazywania niniejszego dokumentu w wersji pisemnej lub w wersji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub cyfrowych nośników danych) do oznaczonych adresatów należących do tej samej organizacji, co pierwotny odbiorca, lub do jego doradców, pod warunkiem jednak zapewnienia, że osoby, którym niniejszy dokument przekazano zachowają go oraz informacje w nim zawarte w poufności.