25 stycznia 2022 Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu Spółki z dniem 25 lutego 2022 r. Piotra Mierzejewskiego oraz Stefana Bogusławskiego. Prezes Zarządu Marek Borzestowskiego i Członka Zarządu Adama Kiciaka złożyli rezygnacje ze skutkiem od 24 lutego 2022 r. Pan Marek Borzestowski planuje kontynuować dalszą współpracę w ramach Rady Nadzorczej Spółki, po zakończeniu sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki.

NanoGroup S.A. kończy etapy badań przedklinicznych leku na raka jajnika PolEpi oraz systemu do długotrwałej perfuzji narządów do przeszczepu. Spółka w wchodzi w kolejne etapy rozwoju w kierunku rejestracji oraz komercjalizacji autorskiego systemu celowanych kuracji, przy wykorzystaniu nanotechnologii. Postanowiliśmy wzmocnić kompetencje Zarządu w kluczowych dla Spółki obszarach – powiedział Marek Borzestowski, Prezes Zarządu, który z ramienia akcjonariusza przejdzie na stanowisko członka rady nadzorczej.

Piotr Mierzejewski absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Warszawie, specjalizował się z farmakologii klinicznej, były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej, współtwórca powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, odpowiadał za politykę lekową w Krajowym Związku Kas Chorych. Współtworzył Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Brał udział 
w negocjacjach dotyczących przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w obszarze farmacji i był odpowiedzialny za wdrożenie Dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego porządku prawnego. Był powołany do utworzenia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pracował na rzecz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie był zaangażowany 
w konsolidację systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, odpowiadał za politykę lekową i refundację leków. Najpierw jako wiceprezes, 
a później prezes, tworzył i uczesniczył w działaniach operacyjnych firmy biotechnologicznej Euroimplant SA. Jednocześnie pracował jako asystent, najpierw w Katedrze Farmakologii i Farmakologii Klinicznej, a później w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Po zakończeniu kariery w sektorze publicznym założył prywatną firmę konsultingową, którą nadal zarządza. Współpracuje z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi w zakresie związanym z wprowadzaniem nowych technologii na polski rynek.

Stefan Bogusławski jest głównym specjalistą w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Jednocześnie działa w ramach założonej w 2020 roku spółki konsultacyjnej Ennoia. Od prawie 30 lat zajmuje się badaniami i doradztwem na, szeroko pojętym, rynku zdrowia. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje wieloletnie kierowanie Sequence 
i PEX PharmaSequence – polskimi firmami doradczo-badawczymi, a także oddziałem polskim oraz regionem Europy Środkowej w IMS Health (obecnie IQVIA) oraz firmą badawczą Azyx Polska. Jest autorem szeregu wystąpień na wielu konferencjach 
w Polsce i za granicą oraz publikacji w prasie ogólnej oraz fachowej dotyczących polskiego rynku zdrowia, a w szczególności rynku leków. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Tytuł lekarza medycyny uzyskał w 1985. Uczestnik szeregu polskich i zagranicznych kursów oraz szkoleń w zakresie zarządzania ogólnego (w tym w INSEAD), finansów, marketingu, komunikacji, umiejętności sprzedażowych, zarządzania zasobami ludzkimi. Przed rozpoczęciem pracy 
w biznesie, Stefan Bogusławski pracował naukowo i dydaktycznie na stanowisku asystenta naukowo-badawczego w Zakładzie Biofizyki I Biomatematyki CMKP 
w Warszawie oraz II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii I Neurologii w Warszawie. Stefan Bogusławski znalazł się na Liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób 
w polskim systemie ochrony zdrowia, na której zajął 37. miejsce.

NanoGroup S.A. jest grupą spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoSynth sp. z o.o., w których prowadzony jest rozwój czterech zaawansowanych projektów biotechnologicznych. W ramach działalności grupy kapitłowej NanoGroup prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 2017 roku. Więcej informacji o grupie: http://nanogroup.online/