NanoVelos S.A. spółka zależna NanoGroup S.A. poinformowała o wynikach badań pozaustorojowych prowadzonych przez Champions Oncology Inc., USA dotyczących kandydata na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika PolEpi.

To kolejny etap prac NanoVelos S.A. nad terapią PolEpi – platformą dostarczania leków nowej generacji bezpośrednio do komórek rakowych. Głównym wskazaniem terapeutycznym leku jest nowotwór jajnika, jednak jego substancja czynna – epirubicyna – jest lekiem chemioterapeutycznym stosowanym również w leczeniu raka piersi, płuc, żołądka i chłoniaków.

– Obecnie leki używane w trakcie chemioterapii nie są selektywne i niszczą również zdrowe komórki. PolEpi umożliwia zwiększenie ilości dostarczanego leku do komórek rakowych, dzięki czemu chemioterapia będzie pozostawiać mniej skutków ubocznych oraz wykazywać wyższą skuteczność – mówi autor systemu celowania leków onkologicznych do komórek rakowych prof. Tomasz Ciach

– Badania kandydata na lek w firmie Champions Oncology są istotnym etapem rozwoju projektu i doprowadzenia PolEpi do pierwszych badań u ludzi – dodaje dr n. med. Adam Kiciak, członek zarządu NANOGROUP S.A.

Wcześniej eksperymenty naukowe na modelu zwierzęcym pokazały, że nanocząsteczki polisacharydowe przyczyniają się do zmniejszenia toksycznego działania popularnych cytostatyków stosowanych w chemioterapii. Badanie wykonane przez Champions Oncology Inc., przeprowadzono łącznie na 18 myszach w sześciu grupach. Jego przedmiotem było wyznaczenie maksymalnej tolerowanej dawki w monoterapii u samic myszy z obniżoną odpornością bez nowotworu, odpowiednio dla PolEpi, „pustych” nanocząstek polisacharydowych (bez leku w postaci chlorowodorku epirubicyny) i wolnego chlorowodorku epirubicyny, w obserwacji 20-dniowej, przy podawaniu dożylnym, zgodnie z protokołem co 7 dni (łącznie dwa podania każdego z trzech preparatów).

Wnioski z badań wskazują, że maksymalna tolerowana dawka (MTD) dla PolEpi jest istotnie wyższa niż dla czystego leku. Jest to zgodne z założeniami technologii NanoVelos S.A., co do klinicznego ograniczenia działań niepożądanych przy wykorzystaniu nanocząstek polisacharydowych. Jednocześnie badania wykazały całkowity brak działań niepożądanych stosowania czystych nanocząstek polisacharydowych – technologii opracowanej i opatentowanej przez NanoVelos S.A. – w dawce 602 mg/kg m.c.

Wyniki badań pozwalają Champions Oncology Inc. przejść do następnego etapu badań nad PolEpi, tzn. sprawdzenia jego skuteczności w leczeniu myszy 
z wszczepionym nowotworem jajnika.

Wcześniej, NanoVelos S.A. otrzyma raport z badania ex vivo odpowiedzi na PolEpi 
i wolnego chlorowodorku epirubicyny na różnych tkankach nowotworowych pobranych od pacjentek z nowotworem jajnika i z różną przeszłością leczenia onkologicznego i odpowiedzi klinicznej na leczenie. Oba badania wykonywane będą również przez Champions Oncology Inc.