Warszawska spółka biotechnologiczna uzyskała środki na rozwój kolejnego projektu innowacyjnej metody podawania leków 

NanoSanguis, spółka zależna NanoGroup S.A., zajmująca się rozwojem nanotechnologii w obszarze zdrowia, uzyskała grant z programu EuroNanoMed III, na rozwój projektu INTERPIDUS w wysokości 958 322,95 zł.  Pozyskane środki zostaną przeznaczone na opracowanie nowego systemu terapeutycznego do dooponowego pseudopodawania leków bezpośrednio do ośrodkowego układu nerwowego, który pozwoli na usprawnienie leczenia m.in choroby Alzheimera.

EuroNanoMed III to międzynarodowy program wpierający konkurencyjność europejskiej nanomedycyny. Rozwój tego sektora to priorytet strategiczny dla Komisji Europejskiej – terapie celowane, medycyna regeneracyjna i diagnostyka realnie wpływają na wzrost dobrobytu i zdrowia społecznego. O dofinansowanie ubiegało się 112 projektów. Spośród nich eksperci wybrali jedynie 10 o największym potencjale – w tym projekt polskiej spółki NanoSanguis. INTERPIDUS otrzymał rekomendację pełnego finansowania w wysokości958 322,95 zł. Wkład własny wynosi 108 173,52 zł. 

– Dzięki przyznanym środkom NanoSanguis we współpracy z Politechniką Warszawską[1] będzie mogło rozszerzyć portfolio swoich projektów polegających na innowacyjnych metodach podawania leków. Działanie systemu INTERPIDUS modernizuje sposób podawania leków dooponowo, omijając barierę krew-mózg. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy międzynarodową firmę farmaceutyczną Boehringer Ingelheim oraz hiszpańskiego neurologa Manuela Menendeza Gonzaleza – mówi prezes NanoGroup S.A., Marek Borzestowski. 

 – Oczekujemy, że nasze rozwiązanie zwiększy skuteczność terapii dedykowanych m.in chorobie Alzheimera czy autoimmunologicznemu zapaleniu mózgu. Konwencjonalne leki często wywołują skutki uboczne lub immunologiczną odpowiedź organizmu chorego. Większość prób leczenia chorób neurodegeneracyjnych następuje późno, kiedy uszkodzenia i ubytek komórek układu nerwowego są już poważne. Dlatego tak ważne jest opracowanie terapii, które będą szybko i efektywnie hamować progresję choroby – dodaje Agata Stefanek, CEO NanoSanguis. 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia[2] możemy spodziewać się lawinowego wzrostu chorób demencyjnych. Prognozy dotyczą także Polski i potwierdza je Główny Urząd Statystyczny[3]. Polacy żyją coraz dłużej, a tendencje pokazują, że udział osób starszych, tj. w wieku powyżej 65 lat, w społeczeństwie będzie systematycznie rósł, aż do 30% w 2050 roku. To właśnie seniorzy są grupą, w której najczęściej diagnozowane są choroby neurodegeneracyjne.  Będzie to stanowiło wyzwanie dla całego sektora ochrony zdrowia – opieki geriatrycznej, neurologicznej, psychologicznej i socjalnej. Inwestycje w rozwój diagnostyki i terapii takich chorób to kluczowe działanie, jakie możemy podjąć, aby znaleźć skuteczne metody ich leczenia.   

NanoSanguis jest jedną z trzech spółek zależnych wchodzących w skład NanoGroup. Dzięki środkom uzyskanym z niedawnej emisji akcji H będzie mogła przeprowadzić badania przedkliniczne i kliniczne autorskiego systemu do przechowywania i transportu organów przeznaczonych do transplantacji (OrganFarm) oraz substytutu krwi (NanOX). Zakończenie I fazy tych badań planowane jest na lata 2022/2023. 

O spółce:

NanoGroup S.A. jest grupą spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoSynth sp. z o.o., w których prowadzony jest rozwój czterech zaawansowanych projektów biotechnologicznych. W ramach działalności grupy kapitałowej NanoGroup prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 2017 roku.

Więcej informacji o grupie: http://nanogroup.online/

Kontakt dla inwestorów:

Tomasz Muchalski, t.muchalski@strictminds.com, +48 504 212 463


[1] strony zobowiązały się podpisać umowę konsorcjum

[2] Global action plan on the public health response to dementia 2017 – 2025. World Health Organization; 2017.

[3] Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 – 2050 . Główny Urząd Statystyczny; 2016.